Persoonlijke service
Breed assortiment
Hoge kwaliteit

Huurvoorwaarden

Artikel 1. Definities
Verhuurder: Partytentverhuur Het Gooi Eemland, gevestigd Kosmonaut 21A, 3824MK te Amersfoort
Huurder: elke (potentiële) wederpartij van de Verhuurder.
Partijen: Huurder en Verhuurder samen.
Overeenkomst: Wilsovereenstemming tussen Huurder en Verhuurder, gericht op het doen ontstaan, wijzigen of tenietgaan van verbintenissen. Een Overeenkomst komt slechts tot stand
nadat het aanbod dat is vastgelegd in een offerte door Partijen is geaccepteerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder
en de uitvoering daarvan. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor
zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld
eigen voorwaarden van Huurder, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 3. Offerte
3.1 Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn de door Verhuurder uitgebrachte offertes vrijblijvend. Verhuurder is gerechtigd een offerte te herroepen binnen drie werkdagen na aanvaarding van
deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand.
3.2 Alle door Verhuurder genoemde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief transport, verzekering en overige niet gedefinieerde kosten. Prijzen worden per stuk berekend en gelden
voor de overeengekomen huurperiode.
3.3 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Eventuele bijkomende kosten worden achteraf contant voldaan voor zover de op grond van
artikel 5 bepaalde borgsom niet toereikend is.

Artikel 4. Uitvoering
4.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de
Overeenkomst oplevert.
4.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen datum en tijdstip.
4.3 Het is huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecues e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen zoals heaters en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst dat geen
schade aan het tentdoek kan worden gebracht.
4.4 Materialen dienen schoon en/of droog te worden geretourneerd. Stickers, touw, tape, elastiek, feestlint, confetti etc. dienen verwijderd te zijn. Eventuele schades dienen aan verhuurder te worden gemeld. Komen de materialen niet schoon en/of droog terug, dan krijgt huurder de keus om de spullen mee naar huis te nemen en schoon en/of droog te maken, of schoonmaakkosten te betalen, die minimaal €50,- bedragen.
4.5 De tenten zijn bruikbaar onder normale weersomstandigheden, mits goed gezekerd met bijgeleverde materialen(indien niet voldoende aanwezig, dient de huurder hier zelf zorg voor te
dragen). Indien weersomstandigheden met windkracht 4 of hoger of weerswaarschuwingen raden wij huurder aan om de tent af te breken. Eventuele schade aan onze tenten zal ten allen tijde op
de huurder verhaald worden.
4.6 Bij sneeuwval dient huurder ervoor te zorgen dat het dak van de tent steeds voldoende sneeuwvrij gehouden wordt en dat het huurobject voldoende verwarmd is.

Artikel 5. Borg
N.V.T.

Artikel 6. Verzekeringen
De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens het bezit van de Huurder niet verzekerd. Hiervoor dient de Huurder zelf zorg te dragen.

Artikel 7. Reclames
De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden. Voorts dient de Huurder op het moment van ter beschikking
stelling van de huurmaterialen te onderzoeken of ze beantwoorden aan de Overeenkomst en dienen eventuele gebreken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 3 uur na in ontvangstneming aan
Verhuurder per telefoon te worden bericht. Vanaf het moment van ingebruikneming van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van de Verhuurder beperkt zich in dit en in alle andere gevallen tot de netto factuurprijs.
8.2 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.
8.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en zij is gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan de Verhuurder te vergoeden. De huurder is bij een opbouw die door Verhuurder gedaan wordt aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen vanaf het moment dat de opbouw voltooid is. De kosten worden door Verhuurder bepaald en zijn voor partijen bindend. 

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval
begrepen: stormachtig weer, vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders aan Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden, stakingen, algemene
vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.
9.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en alle andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding
bestaat of ontstaat.
9.3 Indien Verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter
beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld, afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 10. Ontbinding
Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

 • Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet,
 • Na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden
  Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan
  voldoen.
 • Let op; wij houden ten allen tijden het recht een opdracht te verplaatsen of te annuleren indien de situatie vanwege het weer als onveilig wordt beschouwt. Veiligheid staat voorop!

Artikel 11. Condities en Voorwaarden huur
Schoonmaakkosten: Voor linnen en tafel- en buffetrokkenrokken gelden de genoemde prijzen inclusief schoonmaakkosten. 

Overige artikelen (glaswerk, servies etc.) dienen VEEGSCHOON ingeleverd te worden.

Reclamaties dient u op de dag van levering bij ons te melden. Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op 085-0806811. Na kantooruren en in het weekend kunt u de reclamatie op dag va de levering mailen naar info@partytentverhuur-eemland  info@partytentverhuur-hetgooi.nl

Breuk / Manco’s: Na terugkomst van de materialen bij ’Partytentverhuur Utrecht  Het Gooi Eemland worden deze geteld. Voor ontbrekende materialen of breuk wordt de mancoprijs aan u berekend.

Orderbevestigingen kunt kosteloos annuleren tot en met 7 werkdagen voor de huurdatum.  Tot 7 werkdagen voor de huurdatum zal bij annulering 50% van het totale orderbedrag door verhuurder in rekening worden gebracht. Vanaf twee dagen voor levering is de huurder aan verhuurder het totale orderbedrag verschuldigd

Artikel 12. Voorwaarden opzetservice en bezorging
12.1. Bezorging vindt plaats in een vooraf aangegeven datum en tijdvak. De klant dient ten tijden van de bezorging aanwezig te zijn. Eventuele afwijkende laad en los situaties dienen vooraf gemeld te worden. Wij bezorgen de materialen tot aan de drempel tot maximaal 10 meter vanaf de wagen.

Bij levering en ophalen door Partytentverhuur Het Gooi worden in onderstaande gevallen de kosten doorberekend naar de klant:

 • Indien de locatie voor transport niet goed bereikbaar is;
 • Indien de materialen niet binnen een straal van ± 5 meter van de losplaats geleverd moeten worden;
 • Indien de materialen niet op de begane grond (ook rekening houdend met trapjes e.d.) geleverd moeten worden;
 • Indien er parkeerkosten gelden;
 • De extra arbeidskosten voor afwijkende situaties bedragen € 15,00 per kwartier per werknemer. Dit wordt altijd vooraf gemeld aan de opdrachtgever indien van toepassing.

12.2. Bij opbouw, afbouw en klaarmaken van de feest of evenementen locatie dient het terrein schoon, droog en volledig egaal te zijn. Inhuizing van goederen is uitsluitend gelijkvloers of naar een verdieping per lift bereikbaar. De afstand vanaf de laad en losplaats tot aan de feest locatie is standaard maximaal 5 meter. Afwijkende situaties dienen vooraf aan de werkzaamheden gemeld te worden.

Contactgegevens

T. 085-0806811
E. info@partytentverhuur-hetgooi.nl
Kosmonaut 21A
3824 MK, Amersfoort
KvK: 70439494
BTW: NL858317849B01